برای پرداخت وجه فعال سازی کد رایانه خود راکه در صفحه فعال سازی بازی دریافت کردید اینجا بنویسید و روی پرئاخت کلیک کنید.

کد رایانه: